روستائیان یمن قربانیان پنهان جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روستائیان یمن قربانیان پنهان جنگ

چهار سال از جنگ یمن می گذرد. هزاران نفر در شهرها و روستاهای این کشور قربانی جنگ شده اند. قحطی و خلا امکانات اولیه زندگی در این روستاها حتی گاهی بیش از شهرهای بزرگ یمن احساس می شود.

نوال مقافی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط