رابطه افراط‌ گرایی اسلامی، کشمکش‌های قبیله‌ای و تغییر اقلیم در مالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رابطه افراط‌ گرایی اسلامی، کشمکش‌های قبیله‌ای و تغییر اقلیم در مالی

تغییر اقلیم در منطقه آفریقایی ساحل در شمال آفریقا زنگ خطر را برای جامعه بین المللی به صدا درآورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تغییر اقلیم توأم با افراط گرایی اسلامی و کشمکش های قبیله ای، شرایطی بسیار خطرناک در این منطقه به وجود آورده است. این شرایط ممکن است موج جدیدی از مهاجرت به سواحل اروپا ایجاد کند و باعث فاجعه انسانی تازه ای شود.

لیز دوست گزارش می‌دهد.