کودک شش روزه بازمانده از زلزله حالا سه فرزند دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودک شش روزه بازمانده از زلزله حالا سه فرزند دارد

۳۰ سال پیش در چنین روزی، در ناحیه حصار تاجیکستان زمین لرزه شدیدی رخ داد. صدها خانه خراب و بیش از دویست نفر کشته شدند. تنها کسی که او را از زیر آوار زنده پیدا کردند، کودکی شش روزه بود. در آستانه ۳۰-مین سالگرد آن زلزله خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدن آن کودک رفته که حالا خودش مادر سه فرزند است.

موضوعات مرتبط