هشدار کارشناسان محیط زیست به سیاستمداران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار کارشناسان محیط زیست به سیاستمداران

محققان محیط زیست سیاستمدارن را به بی تفاوتی متهم کرده‌اند. بر اساس یافته های یک اندیشکده سیاست‌گذاری، بحران در منابع طبیعی چند گانه است و تاثیر آن بر نظام‌های اقتصادی و تحولات اجتماعی می تواند آینده بشر را در سالهای آینده تهدید کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.