راه‌ حل ژاپنی‌ها برای جلوگیری از پرکاری کارمندان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه‌ حل ژاپنی‌ها برای جلوگیری از پرکاری کارمندان

ژاپنی‌ها به ملتی سختکوش و پرکار مشهورند. آنقدر که گاهی چنان غرق کار می شوند که فراموش می‌کنند ساعت کار تمام شده است. اما فناوری راه چاره‌ای پیدا کرده است.

شادی الهی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط