'زندگی دوم' بازنشستگان در ژاپن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'زندگی دوم' بازنشستگان در ژاپن

ژاپن که پیرترین جمعیت را دارد برنامه ای برای فعال نگه داشتن بازنشستگان در پیش گرفته است. اسمش را «زندگی دوم» گذاشته‌اند. در این طرح، بازنشسته ها تشویق می شوند تا وقتی که بتوانند کار کنند.

آملیا مارتین همپ هیل گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط