نمایشی بر اساس شاهنامه فردوسی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان زندگی فردوسی روی صحنه تئاتر تاجیکستان

در تاجیکستان برای اولین بار نمایشی درباره ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سراینده "شاهنامه" تهیه شده است. این نمایش فردوسی نام دارد و در شهر دوشنبه روی صحنه رفته است.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.