دعوا و کتک‌کاری یک نماینده مجلس هنگ‌کنگ را به بیمارستان فرستاد

حق نشر عکس Reuters

درگیری و کتک‌کاری نمایندگان جناح‌های رقیب در مجلس هنگ‌کنگ باعث بستری شدن یک نماینده در بیمارستان شده است.

نمایندگان دموکراسی خواه مجلس هنگ‌کنگ با نمایندگان طرفدار دولت چین درگیر شدند. درگیری بر سر لایحه استرداد بود که منتقدان می‌گویند به چین اختیارات زیادی در هنگ‌کنگ می‌دهد.

در هنگام بررسی این طرح، نمایندگان روی میز رفتند و با هم گلاویز شدند که چند نفرشان در این حین روی زمین افتادند. یکی از نمایندگان دموکراسی خواه به بیمارستان منتقل شده و دست یک نماینده هوادار دولت چین هم ظاهرا شکسته است.

حق نشر عکس Reuters

موضوعات مرتبط