آلابامای آمریکا سقط جنین را ممنوع کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلابامای آمریکا سقط جنین را ممنوع کرد

یکی از سخت گیرانه‌ترین قوانین ممنوعیت سقط جنین در یکی از ایالت‌های محافظه کار آمریکا تصویب شد. طبق مصوبه سنای آلاباما حتی قربانی تجاوز اجازه سقط جنین ندارند و پزشکی که عمل سقط را انجام دهد، میتواند تا ۹۹ سال زندانی شود. این قانون بدون تایید دادگاه‌های آمریکا اجرا نخواهد شد. هدف قانونگذاری سنای آلاباما این است که سقط جنین را در کل آمریکا لغو کنند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.