اهمیت سلامت روان و ضرورت سخن گفتن از مشکلات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمیت سلامت روان و ضرورت سخن گفتن از مشکلات

پرنس ویلیام در برنامه ای درباره سلامت ذهن درباره رنجی گفت که بعد از مرگ مادرش پرنسس دایانا متحمل شده است. او همچنین از فشارهایی گفت که زمانیکه هدایت آمبولانس هوایی را به عهده داشت، تحمل کرده، فشارهایی که به گفته او گاهی احساس افسردگی را در او پررنگ می کرده است.

رمضان کارمالی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط