ماراتون روی دیوار چین اشک و عرق شرکت کنندگان را در آورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماراتون روی دیوار چین اشک و عرق شرکت کنندگان را در آورد

مسابقه‌های دو مرتب در گوشه و کنار دنیا برگزار می‌شود. بعضی از آنها معروف‌ترهستند و توجه جلب می کنند. اما حالا در چین ماراتونی برگزار شده که دشوارترین آزمون برای هر دونده ای است! هرقدر ماراتون در سطح نسبتا هموار سخت است، تصور کنید که دویدن روی دیوار چین چه قدر باید سنگین باشد. بیست سال است که هر سال چنین مسابقه ای برگزار می شود.

تیم آلمن، خبرنگار بی بی سی، گزارش می‌دهد.