انتخابات پارلمان اروپا؛ احزاب راست‌گرا چالش بزرگ جوامع غربی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمان اروپا؛ احزاب راست‌گرا چالش بزرگ جوامع غربی

فاصله‌ها را کم کنیم. مرزها را برداریم و برای صلح و رفاه دست به دست هم دهیم. اولین جرقه های به وجود آوردن یک اروپای متحد و حافظ صلحی پایدار، پس از دو جنگ جهانی زده شد که سرزمین های وسیعی را به خاک و خون کشیدند. با گذشت هفتاد سال از آن زمان حالا طوفانی از احساسات ناسیونالیستی و عوام گرایانه در سراسر این قاره وزیدن گرفته و شکافی عمیق در آن انداخته است. احزاب راستگرا در لهستان، مجارستان، ایتالیا و اتریش یا در راس قدرت اند یا در آن سهیم اند، یا مانند فرانسه و هلند و آلمان در تلاش برای رسیدن به قدرت. این نهمین دور پارلمان اروپا را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

مریم انصاری گزارش می دهد

موضوعات مرتبط