دشواری آموزش‌های جنسی در جهان عرب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دشواری آموزش‌های جنسی در جهان عرب

بر اساس نظرسنجی که بی‌بی‌سی عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام داده مشخص شده که مردم این روزها نسبت به ۵ سال پیش، برای بیان آنچه در درونشان می گذرد، احساس آزادی کمتری دارند. این موضوع در مورد آموزش جنسی هم صادق است. اما در مواردی، بعضی‌ها سکوت را می‌شکنند. نمونه‌اش صفا تمیش هست که به مردم آموزش سکس به زبان خودشون را می‌دهد.