عملیات شبانه‌ روزی برای حفظ سواحل نورفولک بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات شبانه‌ روزی برای حفظ سواحل نورفولک بریتانیا

اینجا در بریتانیا در نورفولک در سواحل دریای شمال مسئولان برای جلوگیری از فرسودگی ساحل دو میلیون متر مکعب شن می ریزند. آنها می‌خواهند با ایجاد یک تپه شنی بزرگ از یک ترمینال گازی محافظت کنند که برای شبکه گازرسانی بریتانیا مهم است.

ربکا مورل گزارش می‌دهد.