پنجاه سال از سفر انسان به ماه گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاه سال از سفر انسان به ماه گذشت

پنجاه سال از روزی که انسان به کره ماه رفت، گذشته است و هرچه بیشتر از آن می‌شنویم، بر شگفتی‌مان افزوده می‌شود. ماموریتی که در آغاز دست نیافتنی بود، اما با همکاری هزاران نفر ممکن شد. نعیمه نامجو نگاهی کرده به یک ماموریت آمریکایی که دستاوردی برای بشر شد.

موضوعات مرتبط