بان: بحران مالی، نیروی کار مهاجر را آسیب می زند

بان کی مون و آرویو
Image caption بان کی مون و رئیس جمهور فیلیپین در کنفرانس بین المللی مهاجرت

دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که کارگران مهاجر بیشترین ضربه را از بحران مالی جهان متحمل شده اند چون حقوق و درآمد آنها با خطر مواجه شده است.

بان کی مون، در جریان یک کنفرانس بین المللی مهاجرت که در فیلیپین برگزار شده است، گفت که بحران مالی تبعیض علیه مهاجران را در بسیاری از کشورهای جهان تشدید کرده است.

او هشدار داد که اگر کشورهای غنی قوانین مهاجرت خود را در قبال مهاجران قانونی سخت بکنند، موج مهاجران غیرقانونی عظیم تر خواهد شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت اگر حقوق مهاجران، که برای خانواده های خود در کشور زادگاهشان پول ارسال می کنند محفوظ نماند، جهان در شرایط نامطمئن تری قرار خواهد گرفت.

بان کی مون به نشست فیلیپین گفت که بحران مالی جهان باعث شده جریان معمول مهاجرت نیروی کار در جهت معکوس حرکت کند و بسیاری از مهاجران کاری، کشورهایی را که بیشترین صدمه مالی را متحمل شده اند، ترک کنند. او گفت افت در بازارهای کار این کشورها باعث شده است که آنها نتوانند پول برای خانواده های خود ارسال کنند.

آقای بان همچنین گفت که بحران مالی باعث شده در بسیاری از کشورهای در ارتباط با حضور مهاجران در بازارهای کار حساسیت نژادی بیشتری مشاهده شود.

او گفت: "ساده انگاری است اگر فکر کنیم بحران کنونی تاثیری بر جابه جایی مردم در میان کشورها و همچنین نگرش مردم کشورهای میزبان به امر مهاجرت و مهاجر در جامعه اشان نخواهد داشت"

برخی کشورها در حال بررسی تشدید قوانین مهاجرت خود هستند تا بیکاری رو به افزایش را درمان کنند و از رقابت مهاجران با نیروی کار بومی جلوگیری کنند.

اما آقای بان هشدار داد که تشدید این قوانین باعث افزایش هجوم مهاجران غیرقانونی از طریق کانال های نا امن و غیر متعارف خواهد شد.

سازمان بین المللی کار تخمین زده که در سراسر جهان دویست میلیون مهاجر کار وجود دارد که هند، پاکستان و فیلیپین از جمله بزرگترین سهم را در این میان دارند.

گلوریا آرویو، رئیس جمهور فیلیپین که میزبان کنفرانس جاری است از کشورهای مهاجر پذیر خواست که مهاجران را تحت حفاظت خود داشته باشند: "ما از همه کشورهای جهان که هنوز کنوانسیون جهانی حفاظت از حقوق نیروی کار و خانواده های آنها را تصویب نکرده اند مصرانه می خواهیم که این کنوانسیون را تصویب کنند."

خانم آرویو افزود که در حالی که همه چشمها به بازارهای سهام است مهم است که فقرا فراموش نشوند.