اصلی ترین عامل نسل کشی رواندا محکوم شد

دادگاه کیفری بین المللی "تئونسته باگاسورا" یکی از سرهنگ های سابق ارتش رواندا را به زندان ابد محکوم کرده است. باگاسورا به اتهام طراحی کشتار افراد قبیله توتسی و افراد میانه رو قبیله هوتو محکوم شده است.

بر اساس حکم اين دادگاه که در تانزانيا برگزار شده، تئونسته با گاسورا و سه نفر دیگر از اعضای ارشد ارتش " به توطئه چینی برای انقراض جمعیت توتسی و افراد مخالف خود" مبادرت کرده اند. به این ترتیب آنها اصلی ترین طراحان نسل کشی رواندا محسوب می شوند.

در سال 1994 ظرف تنها 100 روز حدود 800 هزار نفر از اهالی اقلیت قومی توتسی و اعضای میانه رو قوم هوتو به دست شبه نظامیان هوتو به قتل رسیدند.

به گفته دادستانی، آنها طرح ریزی برای قتل عام را از 1990 شروع کردند و يک سال بعد پیش نویس طرحی را بین اعضای ارتش پخش کردند که در آن توتسی ها " دشمن اصلی " توصیف شده بودند.

گفته می شود آقای باگاسورا در سازماندهی دسته های موسوم به "اينتراهاموه"، که به کشتار افراد قبيله توتسی دست می زدند و نيز توزیع اسلحه و قمه، ابزار اصلی کشتار بین آنها، دست داشته است.

باگاسورا که از 1996 تا کنون در بازداشت به سر برده، در کامرون دستگیر شد. او در حال حاضر 67 سال دارد. به گفته دادستان، آقای باگاسورا پس از سرنگونی هواپيمای حامل جوونال هابی آريمانا، رئيس جمهوری هوتوی رواندا، در ششم آوريل 1994 کنترل ارتش را در دست گرفت.

نسل کشی در رواندا مانند قتل عام يهوديان در جنگ جهانی دوم از جمله فجيع ترين وقايع تاريخی قرن بيستم محسوب می شود و عواقب آن در منطقه به خصوص در جمهوری دموکراتیک کنگو هنوز کاملا محسوس است.

بعضی از شبه نظامیان هوتو که در نسل کشی دست داشتند از مرز گریخته و وارد جمهوری دموکراتیک کنگو شدند. شورشیان توتسی نیز که گفته می شود از سوی دولت رواندا حمایت می شوند به درگیری مسلحانه با آنها مشغولند. در نتیجه این درگیری 300 هزار نفر در کنگو آواره شده اند.

در دادگاهی جداگانه که روز پنجشنبه در رواندا برگزار شد، پروتایس زیگیرایرازو برادر همسر رییس جمهوری سابق این کشور نیز به اتهام دست داشتن در قتل عام به 20 سال زندان محکوم شد.