دو جنسیتی ها در جامعه مسلمانان اندونزی

اندونزی

اسلام در اندونزی همراه با تسامح و کیفیت خاص خود پاگرفته و رواج یافته است. ویژگی اسلام در اندونزی آمیختگی سنت های فرهنگی مردم منطقه با آیین های مذهبی است.

در این کشور حجاب اختیاری است و باشگاه های شبانه در کنار مساجد وجود دارد، اما تنها گروهی که هنوز در میان جریان اصلی در جامعه مسلمانان پذیرفته نشده اند، دو جنسیتی ها هستند.

"ورا" به عنوان یک خواننده آوازهای آیینی و مذهبی در خیابان کارش را با جدیت دنبال می کند. او باید از روژ لب غلیظ و اسپری حالت دهنده مو استفاده کند. رفتارش هم قدری به زنان شباهت دارد.

وقت ناهار است و ورا و دوستانش همینطور که راهشان را در میان جمعیت در خیابانی در "یوگ یاکارتا" باز می کنند، نگاه ها، تنه زدن ها و واکنش هایی را هم تحمل می کنند. واکنش هایی که گاه ناشی از ترس است، گاه کنجکاوی و گاه همراه با آزار.

دلیل این واکنش ها روشن است. ورا خود را یک زن می داند، گرچه اندام جنسی مردان را دارد. در اندونزی به افرادی شبیه او «واریا» می گویند. این واژه از ترکیب دو کلمه «وانیتا» به معنی زن و« پریا» به معنی مرد درست شده است.

ورا در این باره می گوید: "من شنیده ام که مردم درباره من می گویند آیا او انسان است یا حیوان؟ من از مردمی گریخته ام که به نام خدا با من خشونت کرده اند و نشان داده اند که واقعا مرا دوست ندارند. آن ها فکر می کنند من آشغال هستم. از آن ها می پرسم چطور پیش از نشان دادن چنین رفتار زشتی نام خدا را می برید؟ منظورشان چیست؟ آیا واقعا خدا را می پرستند؟ اگر این طور است چرا مثل حیوان رفتار می کنند؟"

به هر حال در اندونزی دو جنسی بودن پذیرفتنی نیست و یکی از مهمترین دستاویزها برای این عدم پذیرش مذهب است. مساجد یا نماز خانه های زیادی در اندونزی نیست که دو جنسیتی ها در آن راحت باشند و بتوانند با گذاشتن روبنده بر صورت خود مثل زنان نماز بخوانند.

اما برخی از آن ها هفته ای یک بار به نمازخانه ای در نزدیکی یک مدرسه اسلامی می آیند. نمازخانه ای که برای دو جنسی ها ساخته شده است.

روز یکشنبه می توانید بنیادگذار این مدرسه اسلامی یعنی "ماریانی" را ببینید که خود یک دو جنسی است. او قدری خوراکی برای کلاس بعد از ظهر آماده کرده است.

"ماریانی" می گوید: "بیشتر مواقع دو جنسی ها در دیگر مدارس دینی یا مکتب خانه ها پذیرفته نمی شوند، اما ما هم انسان هستیم و می خواهیم عبادت کنیم و به همین دلیل اینجا را باز کرده ایم. همسایه ها ما را پذیرفته اند، اما در جامعه بزرگتر مسلمانان همه مثل آن ها نیستند و ما را گناه کار و بیمار می دانند".

اما به گمان بسیاری از مسلمانان، دو جنسیتی ها حتی اگر بیمار هم نباشند، دست کم عیبی دارند که باید برطرف شود.

در گوشه دیگری از همین شهر، درس در یک مدرسه قرآن شروع شده است. دانش آموزان دختر و پسر به شدت از هم جدا شده اند و "نور حامد"، امام آن ها، به آن ها می گوید که چگونه باید باشند: "در اسلام قوانین جداگانه ای برای زنان و مردان وجود دارد، به همین دلیل آن ها نمی توانند آمیخته شوند. اسلام دوجنسیتی بودن را نمی پذیرد. در اسلام فقط دو جنس هست و این قابل مناقشه نیست. اگر کلاس هایی دوجنسی ها را وادار کند که اسلام را فرابگیرند این خوب است".

در مدرسه دوجنسیتی ها نماز مغرب شروع شده است و ورا در صف مردان نماز می خواند. بدون حجاب اما با روژ لب. او می گوید به اینجا می آید تا آرامش پیدا کند. در زندگی به عنوان یک دو جنسیتی در جامعه گاهی چیزهایی هست که او را افسرده می کند.

او می گوید: "ما انسانیم، درست مثل هر کس دیگر. چرا باید کسانی ما را نپذیرند. چرا باید مذهب ما یا مذهبی دیگر ما را نپذیرد. مردم می توانند هرچه می خواهند بگویند. می توانند ما را گناه کار بدانند. آن ها می توانند بگویند نماز ما از سوی خدا پذیرفته نمی شود، اما این مسئله به آن ها مربوط نیست. این بین ما و خداست".

برای بعضی ها در مدرسه "واریا" شب به پایان می رسد، اما کسانی هم هستند که تازه در آغاز کار شبانه در "یوگ یاکارتا" هستند. پیدا کردن کار در اندونزی، وقتی کسی بدنی مردانه دارد ولی مثل یک زن زندگی می کند، آسان نیست. یاد گرفتن قوانین اسلامی ممکن است آسان باشد اما برچسب ها، زندگی با دیگران را دشوار می کند.