درخواست خودمختاری بصره رد شد

کمیسیون انتخابات عراق می گوید درخواست همه پرسی برای خودمختاری استان جنوبی بصره رد شده است.

این کمیسیون گفته است این دادخواست به دلیل به حد نصاب نرسیدن امضاها ناکام مانده است.

به طرفداران این دادخواست تا دوشنبه گذشته پیش مهلت داده شده بود تا امضای ده درصد جمعیت بصره را به دست آورند.

تعداد واجدان شرایط رای در بصره یک میلیون و چهارصد هزار نفر است.

سیاستمداران طرفدار خودمختاری بصره خواهان آن هستند که این استان جنوبی عراق حقوق و اختیاراتی مانند سه استان کردنشین شمال عراق داشته باشد. منطقه خودمختار کردستان عراق حق و حقوق ویژه ای در زمینه های مختلف دارد و برخی گروه های شیعی به دنبال آنند تا سیستم مشابهی را در جنوب راه اندازی کنند.

بصره سرشار از منابع نفتی است و تلاش ها برای خودمختاری آن با مخالفت شدید عراقی های سنی مواجه شده است.

این در حالی است که برای اولین بار از سال 2005 قرار است در سی و یکم ژانویه در 14 استان از 18 استان عراق، انتخابات برگزار شود.

مطالب مرتبط