درخواست از عراق برای توقف مجازات اعدام

دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از دولت عراق خواسته تا از مجازات اعدام استفاده نکند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته است که چون سیستم قضایی عراق نمی تواند برپایی عادلانه دادگاه ها را تضمین کند، به همین خاطر باید از استفاده از مجازات اعدام خودداری کند.

این هفته دوازده نفر در بغداد اعدام شدند و سازمان ملل می گوید 115 نفر هم در انتظار اجرای مجازات اعدام در آینده نزدیک هستند.

ایموژن فولکز، خبرنگار بی بی سی در ژنو سوئیس می گوید طی یک سال و نیم گذشته، هیچ اعدامی در عراق صورت نگرفته بود اما اجرای مجازات اعدام از روز یکشنبه این هفته آغاز شد و دوازده نفر به دار آویخته شدند.

دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و دفتر ویژه سازمان ملل در امور عراق نگرانی عمیق خود را از این بابت ابراز کرده و گفته اند سیستم قضایی عراق در حال حاضر به هیچ وجه عدالت قضایی را تضمین نمی کند.

سازمان ملل می گوید به خصوص نگران جمع آوری اسناد و مدارک علیه متهمان از طریق شکنجه است که این مساله، اجرای مجازات اعدام را خودسرانه می کند.

اجرای مجازات اعدام در چنین شرایطی به گفته سازمان ملل ناقض حقوق انسانی است.

دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می گوید خواهان آن است تا مجازات اعدام در سراسر جهان حذف شود اما برای آینده نزدیک از دولت عراق می خواهد تا زمان انجام اصلاحات در سیستم قضایی و توانایی در تضمین دادگاه های عادلانه از اجرای حکم اعدام خودداری کند.

مطالب مرتبط