ساکاشویلی با مخالفان مذاکره می کند

میخاییل ساکاشویلی ، رییس جمهوری گرجستان با درخواست مخالفان مبنی بر انجام گفتگوهای مستقیم، موافقت کرده است.

پس از هفته ها تنش های سیاسی در گرجستان ، قرار است روز دوشنبه 21 اردیبهشت (11 مه ) مخالفان که خواستار استعفای رییس جمهوری این کشور هستند ، با میخاییل ساکاشویلی دیدار و مذاکره کنند.

مخالفان دولت گرجستان،آقای ساکاشویلی را به دامن زدن به تنش ها با روسیه در مرداد ماه گذشته متهم کرده اندو گفته اندکه او حقوق دمکراتیک مردم را در آن کشورمحدودکرده است.

شورش در یک پایگاه نظامی در سه شنبه گذشته ،نگرانی هایی را درباره ایجاد نارامی های بیشتردر گرجستان ایجاد کرد.

به گفته خبرنگاران، گروههای مخالف درمورد دستیابی به خواسته هایشان در گرجستان دارای دو طرز تفکر متمایزهستند.

در حالی که بعضی خواستار ایجاد اصلاحات درگرجستان هستند، گروهی دیگر معتقدند که تنها با استعفای آقای ساکاشویلی است ، که خواسته های آنها برآورده می شود.

تنش میان جدایی طلبان اوستیای جنوبی و گرجستان که از سال 1991 آغاز شده ،در تابستان سال گذشته با اعلام حمایت روسیه از جدایی طلبان شدت یافت و این درگیری ها برای مدتی ادامه داشت.

روابط روسیه با گرجستان از آن زمان به شدت تیره شده است.

مطالب مرتبط