هشدار مقامات کلیسا نسبت به سرخوردگی انتخاباتی

بعد از آشکار شدن سوءاستفاده مالی نمایندگان پارلمان بریتانیا، مقامات کلیسای کانتربری هشدار داده اند که سرخوردگی مردم نباید منجر به روی کار آمدن افراطیون شود.

چند تن از مقامات ارشد روحانی در کلیسای کانتربری و یورک از رای دهندگان بریتانیایی خواسته اند اجازه ندهند که عصبانیت از رسوایی هزینه های نمایندگان پارلمان باعث شود که در انتخابات پیش روی پارلمان اروپا به نامزدهای احزاب افراطی مانند حزب ملی گرای بریتانیا - بی ان پی- رای دهند.

دکتر روآن ویلیامز و دکتر جان سنتامو گفته اند چنین رویکرد احساسی و عصبی به بحث مهم انتخابات باعث می شود افراطیون از اوضاع بیشترین بهره را ببرند. آنان به رای دهندگان توصیه کرده اند که از تحریم انتخابات یا رای دادن به کسانی که شعارهای افراطی می دهند خودداری کنند.

انتخابات محلی و پارلمان اروپا در چهارم ژوئن برگزار خواهد شد.

ناظران بر این باورند که شدت حساسیت و عصبانیت مردم بریتانیا از ریخت و پاش ها در بحث هزینه های نمایندگان پارلمان چنان فراگیر است که رای دهندگان را ترغیب می کند تا برای نشان دادن احساس منفی خود به احزاب اصلی، رفتار انتخاباتی خود را تغییر دهند.

از نظر این دو چهره ارشد کلیسا در بریتانیا، اگرچه احساس سرخوردگی در مردم "قابل درک" است اما کنار کشیدن از عرصه انتخابات، رویکردی "تاسف بار" خواهد بود.

این دو افزوده اند :" برخی احزاب در صددند تا از این فضا برای مقاصد سیاسی خود استفاده کرده و تخم ترس و جدایی را بین گروه های اجتماعی پخش کنند، بویژه بین آنهایی که دارای تنوع مذهبی و نژادی هستند".

در جامعه بریتانیا، حزب بی ان پی به داشتن رویکردهای نژادپرستانه متهم می شود.

رابرت پیگت، خبرنگار امور مذهبی در بی بی سی معتقد است موضع گیری چهره های ارشد کلیسا در بحث انتخابات یک امر کم نظیر و نادر است.

"اسقف های کلیسا در گذشته هم مردم را به تحریم حزب بی ان پی دعوت می کردند اما هیچگاه از چنین وحدت موضع و لحن صریحی برخوردار نبودند".

یک اسقف دیگر به نام پیتر برودبنت گفته است بیانیه صادره از سوی روحانیت ارشد کلیسا موضع تمامی اسقف هاست.