'جنگ بر شهروندان غیرنظامی اثر سوء دارد'

کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشی به آثار و تبعات جنگ های مدرن بر شهروندان غیرنظامی پرداخته است.

محققان صلیب سرخ از چهار هزار نفر در هشت منطقه بحران زده در جهان در باره تجربیاتشان در این باره سئوال کرده اند.

بیش از نیمی از آنها گفته اند بر اثر شرایط، مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

حدود چهل درصد از این افراد هم به طور عینی شاهد درگیری های مسلحانه بوده اند.

این گزارش می گوید بسیاری از این افراد شاهد کشته شدن خویشان خود بوده اند.

این تحقیق جدید به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد رویدادی صورت گرفته که در آن پایه های تاسیس جنبش صلیب سرخ شکل گرفت. نبرد سولفرینو در هنگام جنگ های استقلال ایتالیا الهام بخش شکل گیری صلیب سرخ شد.

این نبرد که در سال 1859 اتفاق افتاد منجر به مرگ چهل هزار نظامی و تنها یک غیر نظامی شد.

گزارش صلیب سرخ می گوید در افغانستان و لیبریا، شکنجه، تجربه ای عمومی محسوب می شود.

در این دو کشور، بیش از چهل درصد از افرادی که خطاب این تحقیق واقع شده اند، تجربه شکنجه را داشته اند.

این تحقیق در کشورهای افغانستان، کلمبیا، کنگو، گرجستان، هائیتی، لبنان، لیبریا و فیلیپین انجام شده است.

این گزارش می گوید بزرگ ترین هراس برای قربانیان جنگ، از دست دادن یکی از نزدیکان خود به شمار می رود.

وظيفه کميته بين المللی صليب سرخ، که سازمانی غير دولتی است اما در حقوق بين الملل به عنوان يک نهاد مستقل شناسايی شده، حفاظت از جان و حيثيت افراد در جريان درگيری های نظامی بين المللی و داخلی است و اين نهاد بيشتر به خاطر اقداماتی که در ارتباط با اسيران جنگی صورت می دهد شهرت دارد.

فدراسيون بين المللی سازمان های صليب سرخ و هلال احمر نقش همانگ کننده فعاليت سازمان های ملی صليب سرخ و هلال احمر را ايفا می کند که تمام آنها لزوما سازمان هايی بشردوستانه، غيرسياسی و داوطلبانه محسوب می شوند و در انواع عمليات امدادرسانی و فعاليت های بشردوستانه شرکت می کنند.

مطالب مرتبط