گروه حقوق بشر:مقامات عربستان نمی خواهند زن ها مستقل باشند

یک گروه حامی حقوق بشر، مقامات عربستان سعودی را متهم کرده که حاضر نیستنند به سنت قیم بودن مردان این کشور در قبال زنها پایان دهند.

براساس این سیستم ، زنها در این کشور برای انجام هر گونه فعالیتی به اجازه بستگان مرد خود وابسته هستند.

عربستان سعودی ،که کانون جهان اسلام خوانده می شود. به آنچه که از آن پاسداری از اصول اسلامی می نامد، افتخار می کند.

نقش زنان در جامعه ، یکی از این اصول است. براساس قوانین مذهبی حاکم در این کشور، زنها باید از مردانی که هیچ گونه خویشاوندی با آنها ندارند ، جدا باشند.

حفظ نجابت زنان در جامعه عربستان سعودی از اهمیت زیادی برخوردار است. و چنانچه زنی از این سنت حاکم بر جامعه تخطئی کند، تمامی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

به زنان در این کشور اجازه رانندگی داده نمی شودو زنان کمتر از 45 سال باید برای سفر کردن اجازه بستگان مرد خود را داشته باشند.

امکان تحصیل و کار کردن هم برای زنها ، تنها با اجازه مردان صورت می گیرد.

بعضی از زنهای سعودی ضمن احترام به حمایتی که از جانب مردها از آنها می شوند، می گویند این نباید به معنای انکار حقوق اجتماعی زنها باشد.

مقامات عربستان سعودی می گویند قیم بودن مردان، از الزامات اسلام نیست و آنها برای پایان دادن به این سنت قدیمی تلاش خواهند کرد.

اما در مقابل گروههای حامی حقوق بشر معتقدند که پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. به گفته آنها هنوز هم در عربستان سعودی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد زنان سعودی برای کار، سفر ، تحصیل ، ازدواج و حتی دریافت مراقبت های پزشکی نیاز به اجازه بستگان مرد خو د دارند.

مطالب مرتبط