تنبیه در ارتش ترکیه به مرگ چهار سرباز انجامید

سرباز ارتش ترکیه

یک افسر ارتش ترکیه در رابطه با انفجار یک نارنجک و کشته شدن مرگ چهار سرباز شده، دستگیر شده است.

گزارش ها حاکی است که ستوان محمد تومر یکی از سربازانش را به عنوان تنبیه وادار کرده است نارنجکی را که ضامن آن کشیده شده بود، در دستش نگه دارد.

این سرباز در زمانی که باید انجام وظیفه می کرده، خوابیده بوده است.

نارنجک منفجر و این سرباز را به همراه سه تن از همقطارانش کشته است.

ستوان مذکور گفته است او از دستورالعمل ارتش برای تنبیه سربازان خاطی پیروی می کرده است و انفجار نارنجک تصادفی بوده است.

اما گزارش هایی که در ترکیه منتشر شده است می گویند که این خود ستوان بوده است که ضامن نارنجک را کشیده است.

روزنامه "طرف" چاپ ترکیه گزارش کرده است که سربازی که مورد تنبیه قرار گرفته بود از ستوان تومر التماس کرده است که ضامن را در نارنجک فرو کند اما نارنجک وقتی او دیگر نتوانسته آن را در دستش نگه دارد منفجر شده است.

ارتش ترکیه ماه گذشته پس از این اتفاق گفته بود که سربازان در حادثه ای که در جریان گشت زنی رخ داده است، کشته شده اند.

ارتش ترکیه در باره دستگیر ستوان تومر اظهار نظر نکرده است.

مطالب مرتبط