درخواست برای استفاده از صلیب در کریسمس

اسقفی در انگلستان از مسیحیان این کشور خواسته تا در ملا عام صلیب بر گردن خود بیاویزند.

جاناتان گلدهیل، اسقف لیچفیلد گفت مسیحیان باید با آویزان کردن صلیب در ماه منتهی به کریسمس نشان دهند که قصد ندارند تا در سکوت و انزوا از جامعه حذف شوند.

او افزود که مسیحیان باید همچنین در محل کار خود صلیب بر گردن داشته باشند و مرعوب درخواست ها برای برداشتن آن نشوند.

این روحانی بلندپایه کلیسای انگلیس همچنین از محافلی که درصدد ارائه کریسمس به عنوان جشنی غیر مذهبی برای نرنجاندن پیروان سایر ادیان هستند، انتقاد کرد و گفت این نوع اقدام ها از جهل و ناآگاهی ناشی می شود.

اسقف گلدهیل گفت احتمالا به زودی نام کریسمس را به همین منظور تغییر می دهند.

او افزود که اقلیت های مذهبی در بریتانیا از رواج سکولاریسم و سوداگرایی بیشتر نگران هستند تا نحوه برپایی جشن کریسمس با معیارهای مسیحی در این کشور.

این روحانی همچنین پیش بینی کرد که شرکت های بزرگ تعداد بیشتری از کارکنان خود را که صلیب و سایر نمادهای مذهبی را بر تن دارند، اخراج خواهند کرد.