معلمان زن عربستان خواهان حقوق برابر با مردان شدند

معلمان زن در عربستان سعودی تلاش گسترده ای برای کسب حقوق برابر با معلمان مرد آغاز کرده و گفته اند علیه وزارت آموزش این کشور شکایتی مطرح خواهند کرد.

طی دو سال گذشته، معلمان مرد و زن در عربستان خواهان افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری خود شده اند.

مونا عبدالعزیز، سخنگوی معلمان زن در عربستان گفته است که تلاش های مشترک معلمان زن و مرد منجر به بهبود شرایط کاری برای مردان شده اما نتیجه ای برای معلمان زن به همراه نداشته است.

او افزود که پس از این اتفاق، معلمان مرد با تلاش های معلمان زن به طور جداگانه برای بهبود شرایط کاری مخالفت کرده و بارها سعی کرده اند تا جلوی فعالیت های آنها را بگیرند.

خانم عبدالعزیز گفته است که درخواست این گروه از معلمان زن منجر به ناراحتی معلمان مرد شده است.

نزدیک به هفتاد هزار معلم زن در عربستان حقوق پائین دریافت می کنند و تفاوت زیادی بین حقوق معلمان مرد و زن وجود دارد.

سازمان ملل سال پیش در گزارشی، زنان عربستان را قربانیان سیستماتیک و فراگیر تبعیض در همه عرصه های زندگی اجتماعی معرفی کرد.

کمیته حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل از دولت عربستان خواست تا قدم های محکمی بسوی برابری جنسی و پایان دادن به خشونت علیه زنان بر دارد.

گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل از عربستان سعودی می خواست سریعا به قیمومیت مردان در جامعه، که شدیدا آزادی های اولیه زنان را محدود می کند، پایان دهد.

زنان در عربستان سعودی با خشونت خانگی، بی سوادی گسترده و امکانات نامناسب بهداشتی مواجه اند.

زنان این کشور برای اغلب فعالیت های روزانه باید یک همراه مرد داشته باشند و سطح حضورشان در عرصه عمومی و سیاسی به شدت پایین است.

مطالب مرتبط