انتخابات بریتانیا: سیاست خارجی و مناسبات با اتحادیه اروپا

حزب محافظه کار با پیوستن به یورو، واحد پول اروپایی، مخالف است؛ طرفدار مذاکره برای خارج شدن از منشور اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و مقررات مربوط به ساعات کار است.

از دیگر برنامه های این حزب ایجاد یک "شورای امنیت ملی" است؛ طرفدار افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است به شکلی که کشورهای آلمان، ژاپن، برزیل، هند و یک کشور به نمایندگی از سوی قاره آفریقا را در برگیرد.

طرفدار طرح همزیستی دو کشور فلسطین و اسرائیل است و قصد دارد حجم کمک های خارجی بریتانیا را تا سال ۲۰۱۳ به مرز هفت دهم درصد از تولید ناخالص ملی کشور افزایش دهد.

حزب کارگر: در اصول کلی طرفدار پیوستن به منطقه یورو است اما مشروط به آنکه پنج معیار اقتصادی را که برای این کار تعیین کرده است، فراهم باشند؛ در حال حاضر تصمیم به پیوستن به یورو را ندارد.

این حزب از عضویت کشورهای ترکیه و کرواسی در اتحادیه اروپا حمایت می کند؛ عضویت بریتانیا در منشورهای اتحادیه اروپا مثل حقوق بشر و مقررات ناظر بر ساعات کار را ادامه خواهد داد؛ مناسبات بریتانیا با کشورهای بزرگ در حال توسعه مثل چین ، هند و برزیل را گسترش خواهد داد.

حزب کارگر نیز از طرح افزایش تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و عضویت ژاپن، آلمان، هند، برزیل و نماینده ای از سوی قاره آفریقا حمایت می کند؛ طرفدار راه حل تاسیس کشور فلسطین در جوار اسراییل است.

از تعقیب راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته ای ایران حمایت می کند و متعهد می شود که حجم کمک های خارجی بریتانیا را تا سال ۲۰۱۳ به مرز هفت دهم درصد از تولید ناخالص ملی افزایش دهد.

حزب لیبرال دمکرات: این حزب به شدت از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کرده و طرفدار پیوستن به سیاست قضایی مشترک با این اتحادیه است؛ از گسترش همکاری های نظامی و امنیتی بین اعضای اتحادیه اروپا حمایت می کند و در اصول، موافق پیوستن بریتانیا به منطقه یورو است هر چند که فعلا تصمیم ندارد این طرح را عملی کند.

از دخالت خارجی در کشورهایی که دولت های آنها در ابعاد وسیع حقوق بشر را سرکوب می کنند، حمایت می کند ولی معتقد است که استفاده از نیروی نظامی باید آخرین گزینه باشد و فقط در موارد استثنائی و آن هم با تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گرفته شود.

این حزب برای صلح خاورمیانه، طرفدار ایجاد کشور مستقل فلسطین در جوار اسراییل است و در زمینه بحران هسته ای ایران با اقدام نظامی مخالف است؛ این حزب نیز مثل دو حزب دیگر متعهد شده است که حجم کمک های خارجی بریتانیا را تا سال ۲۰۱۳ به مرز هفت دهم درصد از تولید ناخالص ملی افزایش دهد.