برنامه های احزاب: اصلاحات مربوط به قانون اساسی

حزب محافظه کار: طرح ثبت نام جداگانه و تک نفره از رای دهندگان را به اجرا خواهد گذاشت؛ در تصمیم گیری های پارلمان بریتانیا در باره امور محلی مربوط به انگلستان تا حدی از حق رای نمایندگانی که از مناطق دیگر کشور هستند، خواهد کاست؛ برای رای دهندگان این حق را تضمین خواهد کرد که در صورت لزوم نماینده خود را در پارلمان از این مقام برکنار کنند.

این حزب به نفع گروه های لابی کننده، وزیران سابق را به مدت دو سال از فعالیت در حوزه های مربوط به قانونگذاری محروم خواهد کرد؛ 10 درصد از تعداد اعضای پارلمان بریتانیا خواهد کاست؛ پارلمان را مجبور خواهد کرد که اگر تعداد نمایندگان طرفدار طرح موضوع خاصی کافی است حتما آن مسئله به رای گذاشته شود.

با اصلاح نظام فعلی رای گیری در کشور مخالف است و از مجلس اعیان به شکل فعلی که اکثر اعضای آن انتصاب شده اند، حمایت می کند؛ با افزایش اختیارات پارلمان منطقه اسکاتلند در زمینه مالیات و افزایش اختیارات قانونگذاری برای مجلس محلی منطقه ولز موافق است.

حزب کارگر: برای تغییر در نظام رای گیری سراسری کشور از طریق برگزاری یک رفراندوم، تصمیم گیری خواهد کرد و عضویت در مجلس اعیان بریتانیا را تا اکتبر سال ۲۰۱۱ کاملا انتخابی خواهد کرد.

برای بررسی مقدمات و زمانبندی مربوط به تنظیم یک قانون اساسی مدون، کمیسیون ویژه ای تشکیل خواهد داد؛ از پارلمان خواهد خواست که به شکل فراحزبی در مورد کاهش سن رای به شانزده سال تصمیم گیری کند.

به عنوان بخشی از اصلاح نظام فعلی که شامل افزایش بودجه دولتی برای احزاب سیاسی و کاهش سقف هزینه هاست، محدود کردن کمک مالی به احزاب را بپذیرد.

این حزب با افزایش اختیارات پارلمان منطقه اسکاتلند در زمینه مالیات و افزایش اختیارات قانونگذاری برای مجلس محلی منطقه ولز موافق است.

حزب لیبرال دمکرات: این حزب قانون اساسی مدونی را به پارلمان کشور پیشنهاد خواهد کرد که تصویب نهایی آن در گرو رای تمام مردم از طریق یک رفراندوم سراسری است. بخش هایی از این قانون اساسی جدید فصل دفاع از حقوق شهروندی، حق تفویض رای به صورت انفرادی در تمام رای گیری ها و جایگزین کردن مجلس اعیان با یک مجلس منتخب است.

این حزب طرفدار کاستن از تعداد اعضای پارلمان تا مرز ۱۵۰ و همچنین کاستن از تعداد وزرای کابینه است؛ برای منطقه انگلستان نیز پیشنهاد می کند که مجامع محلی منتخب برای اداره امور محلی تشکیل شوند.

طرفدار کاستن از هزینه احزاب سیاسی است ولی با مشارکت بیشتر دولت در تامین هزینه احزاب موافق است؛ از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای ۱۶ ساله ها حمایت می کند و هر سال ۶ طرح محبوب در میان رای دهندگان را در مجالس کشور به بحث خواهد گذاشت؛ دوره فعالیت هر پارلمان را دقیقا ۴ سال خواهد کرد.

حزب لیبرال دمکرات نیز مثل دو حزب دیگر با افزایش اختیارات پارلمان منطقه اسکاتلند در زمینه مالیاتی و افزایش اختیارات قانونگذاری برای مجلس محلی منطقه ولز موافق است.