تصاویر متحرک:‌ بلایای طبیعی چگونه به وجود می‌آیند؟

آتشفشان، سونامی،‌ تندباد،‌ گردباد و زلزله چگونه به وجود می آیند و در صورت وقوع، چه خرابی هایی در تاسیسات و مناطق مسکونی بر جا می گذارند؟ تصاویر متحرک زیر به زبان ساده و به طور مختصر،‌ به این موضوع می پردازند:

آتشفشان

سونامی

گردباد

تندباد

زلزله