از این سو تا آن سو: مقدمه

در ماه های آینده بخش های مختلف بی بی سی، ویژه برنامه هایی درباره "ترین ها" در جهان دارند: سردترین، گرمترین، بیشترین، کمترین و.... نام این ویژه برنامه ها از این سو تا آنسوی دنیاست. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره در روزهای آینده به همین صفحه مراجعه کنید.