نگرانی بریتانیا نسبت به روند صلح خاورمیانه

حق نشر عکس AFP

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که امکان دارد روند صلح خاورمیانه به دنبال وقایع اخیر در تونس و مصر، دچار بلاتکیفی شود. آقای هیگ گفت نگرانی جامعه بین المللی از اینکه روند صلح خاورمیانه تحرک خود را از دست بدهد، نگرانی موجهی است و بر همین اساس از دولت باراک اوباما در آمریکا خواست که "رهبری قاطعانه ای" از خود نشان دهد.

خاورمیانه آبستن حوادث زیادی است. تحولات مصر ممکن است ترکیب سیاسی منطقه را دگرگون کند. از این روی جای تعجب ندارد که وزیر خارجه بریتانیا از بابت به حاشیه کشانده شدن روند صلح خاورمیانه و لطمه دیدن آن نگران است.

درحال حاضر توجه به نقطه دیگری معطوف شده است.

مصر تحت رهبری حسنی مبارک مدافع سیاست های آمریکا و نمونه بارز نحوه برخورد دولت آمریکا با مسائل کل منطقه خاورمیانه بود.

آمریکا همواره تلاش داشته است که متحدین خود را در خاورمیانه از میان رهبران طرفدار غرب انتخاب کند. گرچه واشنگتن از بابت فقدان دمکراسی در کشورهای تحت رهبری متحدان عرب خود نگرانی هایی داشته اما آمریکا اساسا ازسیاستی واقع گرایانه و کوتاه مدت در خاورمیانه پیروی می کرده است.

منافع استراتژیک آمریکا ایجاب می کرد که نگرانی از بابت حکومت های مستبد وفقدان دمکراسی درکشورهای خاورمیانه را نادیده بگیرد و درنتیجه بطور غیررسمی برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران ائتلافی با کشورهای عربی منطقه تشکیل داده بود که از عربستان سعودی تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر و حتی اسرائیل را دربر می گرفت.

تحولات مصر این ائتلاف را به خطر انداخته است و از این روی نگرانی عربستان سعودی تعجب آور نیست .

اسرائیلی ها هم از بابت آینده پیمان صلح خود با مصر نگرانند.

سایر رهبران عرب از این بابت بیمناکند که گسترش موج تغییرات مصر و تونس که ممکن است حتی بر اردن تاثیر بگذارد پایه های قدرت آنها را هم درهم بشکند.

با توجه به این مسائل است که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ازآمریکا خواسته است که روند صلح خاورمیانه را دوباره به مسیرعادی خود بازگرداند.

وزیر خارجه بریتانیا به وضوح معتقد است که صلح بین اسرائیل و تمامی همسایگانش یکی از ارکان اساسی خاورمیانه ای خواهد بود که ازمیان توفان کنونی سربیرون می آورد و شکل می گیرد.