آغاز تحقیقات قضایی درباره رهبر سابق ساحل عاج

آلاسان واتارا، رئیس جمهوری ساحل عاج، اعلام کرده که روند تحقیقات قضایی درباره لوران باگبو، رئیس جمهوری سابق این کشور آغاز شده است.

لوران باگبو که شکست در انتخابات سال گذشته را رد می کرد، سرانجام حدود دو هفته پیش و پس از یک درگیری شدید نظامی دستگیر شد.

نیروهای وفادار به او به کشتار غیرنظامیان و بمباران مناطق مسکونی در شهر ابیجان متهم هستند.

آلاسان واتارا پس از دستگیری آقای باگبو طی نطقی خواستار خویشتنداری همه گروه ها و برقراری آرامش شد و افزود یک کمیسیون حقیقت یاب و آشتی ملی ایجاد می کند.