آمار سوانح رانندگی در جهان

به روز شده:  11:18 گرينويچ - پنج شنبه 19 مه 2011 - 29 اردیبهشت 1390

مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای یک معضل رو به رشد است. سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار آمار مربوط به تصادفات جاده ای را از طریق انجام یک پژوهش در سال ۲۰۰۸ جمع آوری کرده است. این تحقیق در ۱۷۸ کشور جهان انجام شده است. در این صفحه می توانید جزییات بیشتری را در این زمینه ببینید.

جدول آماری کشورها

مرگ و میر تصادفات جاده ای در جهان اطلاعات جدول را با کلیک روی عنوان ستون دوباره تنظیم می شود

type کشور country code منطقه مرگ و میر در هر ۱۰۰ هزار نفر g20 brics best 20 worst 20 low income middle income high income small population medium population large population %مرگ و میر در میان مسافران جاده ها (با توجه به اطلاعات موجود)
وسایل نقلیه چهار چرخ دو یا سه چرخه موتوردار دوچرخه سواران عابران سایر/نامشخص
Country تیمور شرقیTLشرق و جنوب شرقی آسیا16.1MiddleSmall-----
CountryآذربایجانAZشوروی سابق13.0MiddleSmall6011380
CountryآرژانتینARقاره آمریکا13.7G20MiddleMedium421061923
Countryآفریقای جنوبیZAآفریقا33.2G20BRICSMiddleMedium5722390
CountryآلبانیALاروپا13.9MiddleSmall4596400
CountryآلمانDEاروپا6.0G20BEST20HighLarge581810141
CountryآنگولاAOآفریقا37.7WORST20MiddleSmall-----
CountryاتریشATاروپا8.3HighSmall59175163
CountryاتیوپیETآفریقا35.0WORST20LowLarge4311551
CountryاردنJO خاورمیانه و مغرب**34.2MiddleSmall6400360
CountryارمنستانAMشوروی سابق13.9MiddleSmall6000390
CountryاروگوئهUYقاره آمریکا4.3BEST20MiddleSmall-----
CountryاریترهER خاورمیانه و مغرب**48.4WORST20LowSmall-----
CountryازبکستانUZشوروی سابق9.7LowMedium-----
CountryاسترالیاAUاقیانوسیه7.8G20HighMedium70153130
CountryاستونیEEاروپا14.7HighSmall6669190
CountryاسرائيلIL خاورمیانه و مغرب**5.7BEST20HighSmall5892320
CountryاسلواکیSKاروپا15.1HighSmall5089340
CountryاسلوونیSIاروپا14.6HighSmall65186110
CountryاسپانیاESاروپا9.3HighMedium62192151
CountryافغانستانAFجنوب آسیا39.0WORST20LowMedium-----
CountryالسالوادورSVقاره آمریکا12.6MiddleSmall2634634
Countryامارات متحده عربیAE خاورمیانه و مغرب**37.1WORST20HighSmall7020290
CountryاندونزیIDشرق و جنوب شرقی آسیا16.2G20MiddleLarge76113154
CountryاوکراینUAشوروی سابق21.5MiddleMedium4400560
CountryاوگانداUGآفریقا24.7LowMedium47710350
CountryاکوادورECقاره آمریکا11.7MiddleSmall14114342
Countryایالات متحده آمریکاUSقاره آمریکا13.9G20HighLarge72112114
CountryایتالیاITاروپا9.6G20HighLarge49266136
CountryایرانIR خاورمیانه و مغرب**35.8WORST20MiddleLarge451103311
CountryایرلندIEاروپا8.5HighSmall6283208
CountryایسلندISاروپا10.0HighSmall8550100
CountryباربادوسBBقاره آمریکا12.2MiddleSmall7480180
CountryباهاماBSقاره آمریکا14.5HighSmall64142200
CountryبحرینBH خاورمیانه و مغرب**12.1HighSmall5957290
CountryبرزیلBRقاره آمریکا18.3G20BRICSMiddleLarge102052838
CountryبرمهMMشرق و جنوب شرقی آسیا23.4LowMedium471012302
CountryبرونئیBNشرق و جنوب شرقی آسیا13.8HighSmall7611292
CountryبریتانیاGBاروپا5.4G20BEST20HighLarge55194211
CountryبلاروسBYشوروی سابق15.7MiddleSmall4749400
CountryبلغارستانBGاروپا13.2MiddleSmall6504264
CountryبلژیکBEاروپا10.2HighSmall561581011
CountryبلیزBZقاره آمریکا15.6MiddleSmall64013230
CountryبنگلادشBDجنوب آسیا12.6LowLarge2683549
CountryبنینBJآفریقا31.2LowSmall35373250
CountryبوتانBTجنوب آسیا14.4MiddleSmall-----
CountryبوتسواناBWآفریقا33.8MiddleSmall7112261
CountryبوروندیBIآفریقا23.4LowSmall-----
Countryبورکینا فاسوBFآفریقا31.1LowSmall53003413
Countryبوسنی هرزگوین BAاروپا10.9MiddleSmall6156245
CountryبولیویBOقاره آمریکا16.7MiddleSmall5941351
CountryتاجیکستانTJشوروی سابق14.1LowSmall4916441
CountryتانزانیاTZآفریقا34.3WORST20LowMedium38717371
CountryتایلندTHشرق و جنوب شرقی آسیا19.6MiddleLarge1170388
CountryترکمنستانTMشوروی سابق18.6MiddleSmall0052967
CountryترکیهTR خاورمیانه و مغرب**13.4G20MiddleLarge55821916
Countryترینیداد و توباگوTTقاره آمریکا15.5HighSmall6224320
CountryتونسTN خاورمیانه و مغرب**34.5WORST20MiddleSmall51143320
CountryتونگاTOاقیانوسیه7.0BEST20MiddleSmall5006440
CountryتووالوTVاقیانوسیه9.5MiddleSmall-----
CountryتوگوTGآفریقا28.1LowSmall-----
CountryجامائیکاJMقاره آمریکا12.3MiddleSmall5298310
Countryجزایر سلیمانSBاقیانوسیه16.9LowSmall-----
Countryجزایر مارشالMHاقیانوسیه1.7BEST20MiddleSmall1000000
Countryجزایر ویرجین بریتانیاVGقاره آمریکا21.7HighSmall8317000
Countryجزایر کوکCKاقیانوسیه45.0WORST20MiddleSmall0600400
Countryجزیره مالتMTاروپا3.4BEST20HighSmall36290360
Countryجمهوری آفریقای مرکزیCFآفریقا32.2LowSmall-----
Countryجمهوری دومینیکنDOقاره آمریکا17.3MiddleSmall878050
Countryجمهوری چکCZاروپا12.0HighSmall591110191
CountryروانداRWآفریقا31.6LowSmall1616194010
CountryروسیهRUشوروی سابق25.2G20BRICSMiddleLarge6220360
CountryرومانیROاروپا12.7MiddleMedium7487110
CountryزامبیاZMآفریقا25.6LowSmall35411500
CountryزیمبابوهZWآفریقا27.5LowSmall6315265
Countryسائو تومه و پرنسیپSTآفریقا33.0LowSmall-----
CountryساموآWSاقیانوسیه12.8MiddleSmall-----
Countryسری لانکاLKجنوب آسیا13.5MiddleSmall0650332
Countryسن مارینوSMاروپا3.2BEST20HighSmall60200200
Countryسنت لوسیاLCقاره آمریکا17.6MiddleSmall8900110
Countryسنت وینسنت و گرنادینVCقاره آمریکا6.6BEST20MiddleSmall44022331
CountryسنگالSNآفریقا32.5LowSmall6500350
CountryسنگاپورSGشرق و جنوب شرقی آسیا4.8BEST20HighSmall154810270
CountryسوئدSEاروپا5.2BEST20HighSmall65166121
CountryسوئیسCHاروپا4.9BEST20HighSmall48229210
CountryسوازیلندSZآفریقا26.3MiddleSmall6222350
CountryسودانSD خاورمیانه و مغرب**34.7WORST20MiddleMedium32001356
CountryسورینامSRقاره آمریکا18.3MiddleSmall43313220
CountryسوریهSY خاورمیانه و مغرب**32.9MiddleSmall-----
CountryسیرالئونSLآفریقا28.3LowSmall65200150
CountryسیشلSCآفریقا18.5MiddleSmall6507280
CountryشیلیCLقاره آمریکا13.7MiddleSmall24374027
CountryصربستانRSاروپا9.8MiddleSmall5969252
CountryعراقIQ خاورمیانه و مغرب**38.1WORST20MiddleMedium-----
Countryعربستان سعودیSA خاورمیانه و مغرب**29.0G20HighMedium-----
CountryعمانOM خاورمیانه و مغرب**21.3MiddleSmall-----
Countryغزه و کرانه غربی رود اردنWG خاورمیانه و مغرب**4.9BEST20MiddleSmall-----
CountryغناGHآفریقا29.6LowMedium4655423
CountryفرانسهFRاروپا7.5G20HighLarge59253121
CountryفنلاندFIاروپا7.2BEST20HighSmall70116131
CountryفیجیFJاقیانوسیه7.0BEST20MiddleSmall7500250
CountryفیلیپینPHشرق و جنوب شرقی آسیا20.0MiddleLarge-----
CountryقبرسCYاروپا10.4HighSmall51283180
CountryقرقیزستانKGشوروی سابق22.8LowSmall5501431
CountryقزاقستانKZشوروی سابق30.6MiddleSmall0001684
CountryقطرQA خاورمیانه و مغرب**23.7HighSmall6942700
CountryلائوسLAشرق و جنوب شرقی آسیا18.3LowSmall-----
CountryلبنانLB خاورمیانه و مغرب**28.5MiddleSmall-----
CountryلتونیLVاروپا17.9MiddleSmall5048370
CountryلسوتوLSآفریقا26.7MiddleSmall18003448
CountryلهستانPLاروپا14.7MiddleMedium5159350
CountryلیبریاLRآفریقا32.9LowSmall-----
CountryلیبیLY خاورمیانه و مغرب**40.5WORST20MiddleSmall60051520
CountryلیتوانیLTاروپا22.4MiddleSmall5457323
CountryماداگاسکارMGآفریقا33.7LowSmall-----
CountryمالاویMWآفریقا26.0LowSmall36118450
CountryمالدیوMVجنوب آسیا18.3MiddleSmall0752500
CountryمالزیMYشرق و جنوب شرقی آسیا23.6MiddleMedium23583106
CountryمالیMLآفریقا32.1LowSmall-----
CountryمجارستانHUاروپا12.3HighSmall541012231
CountryمراکشMA خاورمیانه و مغرب**28.3MiddleMedium46167283
CountryمصرEG خاورمیانه و مغرب**41.6WORST20MiddleLarge48022030
CountryمغولستانMNشرق و جنوب شرقی آسیا19.3MiddleSmall65170180
CountryمقدونیهMKاروپا6.9BEST20MiddleSmall411143410
CountryموریتانیMR خاورمیانه و مغرب**35.5WORST20LowSmall-----
CountryموریسMUآفریقا11.1MiddleSmall25036929
CountryموزامبیکMZآفریقا34.7WORST20LowMedium3200680
CountryمولداویMDشوروی سابق15.1MiddleSmall5742342
Countryمونته نگروMEاروپا20.4MiddleSmall7540200
CountryمکزیکMXقاره آمریکا20.7G20MiddleLarge6854211
CountryمیکرونزیFMاقیانوسیه14.4MiddleSmall9000100
CountryنائوروNRاقیانوسیه9.9MiddleSmall-----
CountryنامیبیاNAآفریقا28.6MiddleSmall-----
CountryنروژNOاروپا5.0BEST20HighSmall67173103
CountryنپالNPجنوب آسیا15.1LowMedium-----
CountryنیجرNEآفریقا37.7WORST20LowSmall6700330
CountryنیجریهNGآفریقا32.3LowLarge-----
CountryنیوزیلندNZاقیانوسیه10.1HighSmall7692103
CountryنیکاراگوئهNIقاره آمریکا14.2MiddleSmall44138350
CountryهلندNLاروپا4.8BEST20HighSmall461824120
CountryهندوراسHNقاره آمریکا13.5MiddleSmall725599
CountryهندوستانINجنوب آسیا16.8G20BRICSLowLarge1522101341
CountryوانواتوVUاقیانوسیه18.6MiddleSmall-----
CountryونزوئلاVEقاره آمریکا21.8MiddleMedium7500251
CountryویتنامVNشرق و جنوب شرقی آسیا16.1LowLarge-----
CountryپاراگوئهPYقاره آمریکا19.7MiddleSmall32413735
CountryپالائوPWاقیانوسیه14.8MiddleSmall6700330
CountryپاناماPAقاره آمریکا12.7MiddleSmall4814461
CountryپاکستانPKجنوب آسیا25.3LowLarge-----
CountryپرتغالPTاروپا10.4HighSmall55224164
CountryپروPEقاره آمریکا21.5MiddleMedium1803781
CountryپورتوریکوPRقاره آمریکا12.8HighSmall48172321
CountryچادTDآفریقا34.3WORST20LowSmall-----
CountryچینCNشرق و جنوب شرقی آسیا16.5G20BRICSMiddleLarge232892614
CountryژاپنJPشرق و جنوب شرقی آسیا5.0G20BEST20HighLarge371813320
CountryکاستاریکاCRقاره آمریکا15.4MiddleSmall38209330
CountryکامبوجKHشرق و جنوب شرقی آسیا12.1LowSmall15635134
CountryکامرونCMآفریقا28.1MiddleSmall551718100
CountryکاناداCAقاره آمریکا8.8G20HighMedium7673131
Countryکره جنوبیKRشرق و جنوب شرقی آسیا12.8G20HighMedium37215371
CountryکرواسیHRاروپا13.6MiddleSmall50195207
CountryکلمبیاCOقاره آمریکا11.7MiddleMedium17368345
CountryکنگوCGآفریقا28.8MiddleSmall-----
CountryکنگوCDآفریقا32.2LowLarge4000591
CountryکنیاKEآفریقا34.4WORST20LowMedium4319470
CountryکوباCUقاره آمریکا8.6MiddleSmall1812143323
CountryکومورKMآفریقا30.3LowSmall7580170
CountryکویتKW خاورمیانه و مغرب**16.9HighSmall-----
CountryکیریباتیKIاقیانوسیه7.4BEST20MiddleSmall5144060
Countryکیپ وردCVآفریقا25.1MiddleSmall-----
CountryگامبیاGMآفریقا36.6WORST20LowSmall-----
CountryگرجستانGEشوروی سابق16.8MiddleSmall0002872
CountryگواتمالاGTقاره آمریکا14.7MiddleSmall7800230
CountryگویانGYقاره آمریکا19.9MiddleSmall351616303
Countryگینه بیسائوGWآفریقا34.4WORST20LowSmall-----
Countryگینه جدید پاپوآPGشرق و جنوب شرقی آسیا14.2LowSmall6001390
CountryیمنYE خاورمیانه و مغرب**29.3LowMedium-----
CountryیونانGRاروپا14.9HighSmall50301162
group5.1۲۰ کشور برتر54177221
groupاقیانوسیه10.064141200
groupاروپا10.257146202
group10.2درآمد بالا59166181
group13.7گروه ۲۰47186218
groupقاره آمریکا14.450106287
group15.5جمعیت کم52116256
groupجنوب آسیا16.01043102513
groupشرق و جنوب شرقی آسیا16.235346223
groupشوروی سابق16.339123721
groupجهانی16.650125266
group16.7درآمد متوسط461252810
group16.8جمعیت زیاد411952610
group18.3*** بریکس331552819
group23.4جمعیت متوسط47115335
group30.3درآمد پایین4496374
group خاورمیانه و مغرب**31.155652411
groupآفریقا31.64857355
group36.2۲۰ کشور بدتر44833510

گروه بندی ها، معیارهای اندازه گیری و روش شناسی

سازمان بهداشت جهانی، درسال ۲۰۰۸، اقدام به جمع آوری آخرین آمار و اطلاعات موجود در ارتباط با تصادفات جاده ای از ۱۷۸کشور کرد. نتایج این تحقیق تحت عنوان" گزارش وضعیت جهانی ایمنی جاده ها" منتشر شده است.

این نخستین بار است که مطالعه ای بر روی وضعیت مرگ ومیر بر اثر سوانح رانندگی در جاده ها صورت گرفته است.

با وجود مشکلات فراوان برای جمع آوری و مقایسه اطلاعات، در مجموع این تحقیق آماری کمک بزرگی به ارائه  تصویری کلی از وضعیت مرگ و میر در اثر سوانح رانندگی در جاده ها در دنیای امروز کرده است.

جداول تعاملی پیش روی شما، براین اساس طراحی شده که اجازه جستجو و مقایسه داده های مختلف در کشورها و مناطق گوناگون را برای کاربران فراهم کند.

ایمنی راهها از عوامل متعددی متاثر می شود. عواملی چون وضعیت قانون گذاری در یک کشور، چارچوب نهادهای رسمی، خط مشی سیاستگذاری و وضعیت مراقبتهای فوری برای امنیت و سلامت جاده ها. اطلاعات بیشتر را در بخش "خشونت و جراحت/امنیت جاده" ببینید.

سازمان بهداشت جهانی در حال جمع آوری گزارش دومی از وضعیت ایمنی جاده ها است که قرار است برای سال ۲۰۱۲  منتشر شود.

در اینجا به برخی از چالشها و مشکلات مطرح شده و مدل داده ها در اولین گزارش اشاره می کنیم.

میزان مرگ ومیر جاده ای در هر صد هزار نفر: این بهترین روش برای مقایسه  گسترش مرگ ومیر جاده ای در سراسر دنیا است، ولی این فقط یک تخمین است.

جزییات بیشتر درباره روش شناسی سازمان بهداشت جهانی در ضمیه های آماری قابل دسترس است: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/country_profiles/en/index.html

جزییات مربوط به روش شناسی آنها برای جمع آوری اطلاعات هم در اینجا بخوانید:http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/methodology/en/index.html

چرا میانه؟

میانه نقطه میانی در یک مجموعه عددی به حساب می آید. نیمی از اعداد بزرگتر از میانه خواهند بود و نیمی دیگر کوچکتر. استفاده از میانه به جای میانگین در چنین داده هایی که ممکن است با ارقام بسیار متغیر همراه شود؛ بسیار کاربردی تر است.

چگونگی محاسبه درصد مرگ ومیر 

این موضوع در سراسر دنیا متفاوت است.  برخی از کشورها میزان مرگ ومیر را بر اساس "مقصر" یک سانحه رانندگی طبقه بندی می کنند نه بر اساس میزان کسانی که در تصادفات جاده ای کشته یا زخمی شده اند. به این دلیل استفاده از میانگین و سرانه  قابل اعتمادتر از داده های مستقل کشورها است.

ارقام ممکن است  دقیقا به مجموع ۱۰۰ درصد نرسد و این به خاطر گرد کردن برخی اعداد اعشاری است. ارقام برای موتورسواران شامل راننده موتور و سرنشین های همراه اوست. http://bit.ly/mADmMh

سال جمع آوری داده ها

بیشترین آمار جمع آوری شده مربوط به سال ۲۰۰۷ است. در مواردی که آمار سال ۲۰۰۷ موجود نبوده است، از آخرین آمار موجود برای ترسیم یک نیمرخ کلی از وضعیت جهانی استفاده شده است.

محدوده های جغرافیایی

۱۷۸ کشور در این آمارگیری شرکت کردند.

کشورهایی که با ما در این راه همکاری داشتند شامل کشورهایی می شدند که از عوامل مشترکی برای امنیت جاده ها استفاده می کردند.

دسته بندی ها

 گروه بیست شامل ۱۹ کشور و اتحادیه اروپاست.

طبقه بندی بر حسب میزان درآمد

یکی از طبقه بندی های رعایت شده در این جداول، طبقه بندی بر اساس درآمد خالص ملی است که سازمان بهداشت جهانی از این شاخص برای گروه بندی کشورها استفاده کرده است.

جمعیت کشورها

میزان جمعیت کشورها بر اساس آمار ارایه شده به سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ لحاظ شده است.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.