پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی اوباما در در پارلمان بریتانیا

باراک اوباما در حضوری غیر معمول برای یک رهبر سیاسی خارجی در پارلمان بریتانیا، گفت هنوز غرب می تواند جهان را رهبری کند. او گفت که امریکا و بریتانیا، از جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه حمایت می کنند. آقای اوباما در دو جای نطقش از ایران یاد کرد هم وقتی که از این جنبشهای آزادی خواهانه حرف می زد و هم هنگام اشاره به نگرانی های اتمی غرب.

مجید خیامدار که امروز دیدارها و سخنرانی های باراک اوباما در لندن را از نزدیک دنبال کرده، گزارش می دهد.