پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو هزاران پرواز درنتیجه فوران آتشفشان ایسلند

خاکستر آتشفشان ایسلند به آلمان رسیده و بعضی از هواپیماها را زمین گیر کرده. امروز فرودگاه شهرهای بِرِمن، هامبورگ و برلین تمام پروازها را لغو کردند. در حالی که هزاران مسافران سرگردان شده‌اند، بعضی از شرکت های هواپیمایی می گویند مدیران سازمان های ایمنی پرواز، زیادی سخت گیری می کنند.

برمک بهره مند گزارش می دهد.