پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تحولات یمن

با شدت گرفتن درگیری‌ها در صنعا، پایتخت یمن، هزاران نفر در صدد فرار از این کشور هستند. دور جدید زد و خوردها بین نیروهای امنیتی و قدرتمندترین تشکل قبیله‌ای یمن درگرفته که اخیرا به مخالفان ریاست جمهوری علی عبدالله صالح پیوسته. دستکم چهل نفر در درگیری‌های اخیر کشته شده‌اند و بعضی معتقدند که این کشور در استانه جنگ داخلی قرار گرفته است.

پارسا پیلتن گزارش می دهد.