کمیته اخلاقی فیفا علیه سپ بلاتر تشکیل پرونده داد

کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال برای رسیدگی به اتهام های مطرح شده علیه سپ بلاتر،رئیس فیفا، تشکیل پرونده داده است. رسیدگی به اتهام های آقای بلاتر، بخشی از بررسی اتهام های گسترده تر مربوط به رشوه گیری علیه اعضای این فدراسیون است.

احضار آقای بلاتر برای پاسخگویی به کمیته اخلاقی فیفا به دنبال شکایت محمد بن همام، رییس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا و رقیب سپ بلاتر برای تصدی ریاست فیفا صورت می گیرد.

پیشتر فیفا برای رسیدگی به اتهاماتی علیه محمد بن همام نیز تشکیل پرونده داد.