پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد از عملکرد اداره مهاجرت بریتانیا

در بریتانیا، یک کمیته پارلمانی عملکرد اداره مهاجرت در رسیدگی به پرونده پناهجویان را مورد انتقاد قرار داده. در گزارش این کمیته آمده که اداره مهاجرت به طور مسئولانه، به پرونده‌های عقب افتاده متقاضیان پناهندگی رسیدگی نکرده و به ۴۰ درصد از پناهچویان، بدون بررسی کافی حق اقامت داده، در حالیکه بعضی از آنها نمیبایست در بریتانیا میماندند.

جمال الدین موسوی گزارش می دهد.