پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعاليتی فرهنگی مرتبط با تغيیرات اقليمی در اندونزی

امروز روز جهانی محیط زیست است. گرم شدن زمين و در نتيجه تغييرات اقليمی در کشورهای مختلف اثرات متفاوتی به جا می‌گذارد. حالا بسياری از علاقمندان به محيط زيست به فکر معرفی جنبه‌هايی از زندگی که تحت تاثير تغييرات اقليمی قرار می‌گيرد افتاده‌اند. درباره يکی از فعاليت‌های فرهنگی مرتبط با تغيیرات اقليمی.

همايون خيری از استراليا گزارش می‌دهد