پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تردید در بازگشت‌ علی عبدلله صالح به یمن

مردی که با چند ماه تظاهرات از قدرت کنار نرفت، نهایتا با پرتاب خمپاره به کاخ ریاست جمهوریش کشور را ترک کرد. گرچه مقامهای یمن می‌گویند علی عبدالله صالح پس از مداوای جراحاتش برمی‌گردد اما بعید است او که با ۳۵ نفر از اعضای خانواده اش دیروز به عربستان رفت راه بازگشتش چندان هموار باشد.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد