پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فدرالیسم در افغانستان

فدرالیسم مدتی است که از یک زمزمه گنگ به یک بحث اساسی در محافل سیاسی افغانستان تبدیل شده است. اما آیا فدرالیسم مدل مناسبی برای جامعه پر تشنج افغانستان هست؟

چندی پیش در پرگار، موضوع فدرالیسم در بستر سیاسی ایران را به بحث گذاشتیم. اما شاید بیش از ایران، این روزها در افغانستان این موضوع مایه اختلاف نظر فراوان است. شاید به این دلیل که همزیستی قومی در این کشور در اثر چندین دهه جنگ دستخوش تغییرات فراوان شده است. تنوع قومی که در شرایطی دیگر می توانست مایه قوت و سرزندگی حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان باشد، در سال های اخیر مایه درگیری و تنش بوده است. و همین شماری از روشنفکران افغانستان را واداشته که به مدل فدرال برای حل مسائل این کشور بیندیشند. اما آیا افغانستان آماده چنین الگویی برای تنظیم روابط قومی هست؟

در پنل اول لطیف پدرام یکی از نظریه پردازان اصلی فدرالیسم در افغانستان و فردین هاشمی استاد دانشگاه به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم مصطفی سروش و آصف آشنا پاسخ می دهند.