پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان جنگ داخلی کلمبیا

رئیس جمهوری کلمبیا قانونی تصویب کرده که دولت به حدود ۴ میلیون نفر از آسیب دیدگان جنگ داخلی چند ساله این کشور غرامت بدهد. این قانون دولت را موظف می کند تا میلیونها هکتار از زمینهایی را که به زور از صاحبانشان گرفته شده به آنها بازگرداند.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.