پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"بحران انسانی" در جسر الشغور سوریه

بحران انسانی، این عبارتی است که فعالان حقوق بشر برای توصیف اوضاع مناطق شمال غرب سوریه به کار می برند. می گویند ارتش حمله به روستاهای اطراف جسر الشغور را آغاز کرده. خبرنگاران خارجی را به سوریه راه نمی دهند اما آن طرف مرز در ترکیه، پناهندگان می گویند، نیروهای دولتی جنایت می کنند. بسیاری، از خانه های خود گریخته و دستکم هشت هزار و پانصد نفر، به خاک ترکیه پناه برده اند.

ندا سانیچ گزارش می دهد.