پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مزارع آسیای مرکزی و قفقاز در خطر حمله ملخ‌ها

۲۵ میلیون هکتار از مزارع آسیای مرکزی و قفقاز در خطر حمله ملخ‌هاست. این هشدار سازمان جهانی خوار و بار، فائو، است به کشاورزان کشورهای این منطقه. در تاجیکستان گرچه ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی از این آفت نجات داده شده، اما خطر همچنان باقیست.

سهراب ضیا گزارشی دارد از جنگ کشاورزان با ملخ‌ها.