پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۶۰ هزار نفر آواره، نتیجه ادامه درگیری‌های سودان

ادامه درگیری در کوردُفان جنوبی، در نزدیکی مرز سودان شمالی و جنوبی، حدود ۶۰ هزار نفر آواره به جا گذاشته. سازمان ملل می‌گوید از هفته گذشته که درگیری‌ها شروع شد، بسیاری شب و روزشان را در فضای باز سر کرده‌اند. قرار است ماه دیگر، سودان جنوبی از سودان شمالی جدا شود و درگیری‌ها، بر سر مناطق نفت خیز است.

دنیل گریقتز گزارش می‌دهد.