پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت پناهجویان رو به افزایش سوری در مرز ترکیه

ترکیه می گوید شمار پناهجویان سوری در این کشور به بیش از ده هزار نفر رسیده است. همزمان بر اساس گزارشها، ارتش سوریه کنترل دو شهر در نزدیکی مرز ترکیه را به دست گرفته است؛ منطقه ای که آوارگان سوری از آنجا به ترکیه پناه برده اند.