پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض خبرنگاران بی‌بی‌سی به بازداشت اورونبای عثمان‌اف

عده‌ای از خبرنگاران بی‌بی‌سی در اعتراض به بازداشت اورونبای عثمانف در مقابل ساختمان سرویس جهانی بی‌بی‌سی، در مرکز لندن تجمع کردند.

ژیار گل گزارش می دهد.