پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجسمه اسکندر،منازعه تازه بین مقدونیه ویونان

اختلاف مقدونیه و یونان بر سر اسکندر بالا گرفته است. به تازگی در مرکز اسکوپیه پایتخت مقدونیه مجسمه ای۲۲متری از اسکندر نصب کرده اند. یونان گفته" این کار دزدی میراث تاریخی یونان است".یونانی ها اسکندر را قهرمان تاریخی خودشان می دانند اما مقدونی ها می گویند او متعلق به خودشان است .

مارک لوئن، بی بی سی،گزارش می دهد.