پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبرئه خرت ویلدرز سیاستمدار هلندی

چندساعت پیش آخرین جلسه دادگاه خرت ویلدرز سیاستمدار جنجالی هلندی به پایان رسید و قاضی او را از اتهام اشاعه تنفر و تبعیض علیه مسلمانان تبرئه کرد.آقای ویلدرز که رهبر سومین حزب بزرگ هلند است، می خواهد جلوی چاپ قرآن و ساخت مساجد در هلند را بگیرد تا از آنچه "هویت مسیحی، یهودی اروپا" می خواند، محافظت کند.

حسین شریف،بی بی سی،گزارش می دهد.